Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy sprzedaży towarów i usług oferowanych przez firmę LASERTECHNIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Borzytuchomiu 77-141 przy ul. Dworcowej 9A.

 2. Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży LASERTECHNIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa:

  • OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży.

  • Sprzedawca / LASERTECHNIKA – spółka działająca pod firmą LASERTECHNIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Borzytuchomiu.

  • Nabywca / Kupujący / Klient – osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca
   osobowości prawnej, która skierowała do LASERTECHNIKA zapytanie handlowe lub zamówienie dotyczące
   wyrobów i usług znajdujących się w ofercie.

  • Oferta – oferta cenowa na produkt lub usługę złożona przez LASERTECHNIKA w odpowiedzi na zapytanie Nabywcy / Klienta.

  • Zamówienie / umowa – pisemne oświadczenie złożone przez Kupującego za pomocą dostępnych środków komunikacji skierowane do LASERTECHNIKA zawierające niezbędne elementy umowy sprzedaży,
   w szczególności numer oferty rodzaj wyrobu, ilość i jego cenę.

 3. OWS stanowią integralną część umowy sprzedaży towarów i usług. Wszelkie odstępstwa lub zmiany w warunkach OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się z OWS przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia przez Nabywcę traktowane jest równoznacznie z zapoznaniem i przyjęciem OWS do stosowania. Brak akceptacji niniejszych OWS przez Nabywcę uprawnia LASERTECHNIKA do wstrzymania realizacji zamówień i dostaw towarów do czasu ich akceptacji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Nabywcę.
  Częściowy lub całkowity odbiór towaru lub usługi jest równoznaczny z akceptacją OWS.

 5. Strony mogą wyłączyć zastosowanie poszczególnych postanowień OWS oraz zmienić niektóre ich postanowienia wyłącznie w formie umowy pisemnej.

 6. Informacja o obowiązujących OWS podana jest każdorazowo w ofercie, stopce pod wiadomością e-mail są do wiadomości i akceptacji Nabywcy najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia,
  ponadto dostępne są na stronie internetowej www.lasertechnika.pl. Jeżeli Nabywca pozostaje w stałych
  stosunkach handlowych ze Sprzedawcą przyjęcie przez Nabywcę OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za
  ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub do
  odwołania ich stosowania.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Nabywcę i potwierdzenia jego warunków dokonanego przez LASERTECHNIKA. Zamówienie i potwierdzenie przyjęcia zamówienia może być złożone w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Osoby działające w imieniu
  Nabywcy muszą wykazać umocowanie do działania w imieniu Nabywcy oraz przy pierwszym zamówieniu kopie
  dokumentów potwierdzających posiadanie przez Nabywcę statusu przedsiębiorcy (wpis do ewidencji
  działalności gospodarczej lub KRS, zaświadczenie o NIP, zaświadczenie o REGON).

 2. LASERTECHNIKA zastrzega, że w ciąg 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia ma prawo odmówić jego przyjęcia. Odwołanie zamówienia przez Nabywcę wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  W przypadku nie przyjęcia zamówienia bądź jego cofnięcia przez Kupującego umowa nie zostaje zawarta.

 3. LASERTECHNIKA nie jest zobowiązany do sprawdzania, czy przedłożona mu wraz z zamówieniem dokumentacja techniczna (rysunki, szablony i wzory) naruszają prawa chroniące własność intelektualną osób trzecich. Względem uprawnionych osób trzecich, których własność intelektualna zostanie naruszona lub zagrożona naruszeniem odpowiedzialność ponosi Nabywca.

 4. Poza uregulowaniami zawartymi w OWS LASERTECHNIKA dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawdo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania
  przyczyny.

 5. Odstępstwa lub zmiany w OWS mają zastosowanie wyłącznie jednorazowo do danej transakcji handlowej o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. Jeżeli Nabywca dostarcza materiały do wykonania umowy, LASERTECHNIKA jest zobowiązany do wykonania produktów z materiałów dostarczonych przez Nabywcę tylko wówczas gdy umowa tak stanowi, w pozostałych wypadkach jest uprawniony do wykorzystania do wykonania z innych materiałów o parametrach
  odpowiadających materiałom dostarczonym przez Nabywcę. Jeżeli materiał dostarczony przez Nabywcę nie
  posiada właściwości niezbędnych do prawidłowego wykonania produktów lub materiał ten posiada wady,
  w wyniku czego przy wykonywaniu produktów nastąpi uszkodzenie maszyn lub urządzeń wówczas Nabywca
  zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody w terminie siedmiu dni od wezwania przez LASERTECHNIKA.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w charakterystyce dostarczonego przez Nabywcę materiału, wywołane jego obróbką kształtową, wykonaną zgodnie z zamówieniem.

 8. Jeśli za obustronną pisemną zgodą w zakresie zmiany zaakceptowanego zamówienia zmieniał się przedmiot umowy lub/i ilość, a także gdyby doszło do zmian jakichkolwiek innych warunków tego zamówienia LASERTECHNIKA zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przedmiotu.

III. INFORMACJE O TOWARACH, OFERTY, WZORCE

 1. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawione przez Sprzedawcę mają charakter materiałów poglądowych
  i wystawowych.

 2. Przyjmując zamówienie / zawierając umowę LASERTECHNIKA zobowiązuje się dostarczyć wyroby i usługi zgodne z zamówieniem Kupującego. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość doboru zamówionego wyrobu w konkretnym zastosowaniu przez Kupującego lub jego dalszych kontrahentów.

 3. LASERTECHNIKA – jeżeli dokumentacja techniczna dostarczona przez klienta nie stanowi inaczej – zastrzega sobie margines tolerancji dokładności na wykonanie produktów zgodnie z obowiązującymi tolerancjami warsztatowymi części po obróbce mechanicznej.

 4. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do dostarczonego towaru lub zostaną przesłane drogą elektroniczną jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie. Sprzedawca nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.

 5. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali odpornych na korozję nie można wykluczać istnienia wad, przewidzianych normami. Z tego względu Kupujący zobowiązuje się poddać te produkty przed ich użyciem właściwym dla ich przeznaczenia testom wymaganym przez prawo polskie.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku VAT, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.

 2. Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne w terminie wskazanym na fakturze. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku LASERTECHNIKA lub data wystawienia dokumentu kasowego KP / Kasa Przyjmie /.

 3. Jeżeli nie zostały ustalone w formie pisemnej pod rygorem nieważności inne zasady płatności, Klient jest obowiązany dokonać 100% przedpłaty na poczet ceny zakupu lub usługi w terminie 2 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia lub zlecenia przez LASERTECHNIKA.

 4. Klient powinien dokonywać płatności na rzecz LASERTECHNIKA w ustalonej walucie, a dniem zapłaty jest dzień uznania kwoty na rachunku bankowym LASERTECHNIKA.

 5. Klient nie ma prawa wstrzymywać płatności z powodu roszczeń gwarancyjnych lub reklamacyjnych, a także dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wierzytelności jakie przysługują LASERTECHNIKA w stosunku do Klienta.

 6. W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę – LASERTECHNIKA zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody.6. a. W przypadku niedochowania terminu płatności przez Kupującego, LASERTECHNIKA jest uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości 16 % w skali roku.6. b. W razie opóźnienia w płatności należności wynikających z więcej niż jednej faktury, LASERTECHNIKA ma prawo do zaliczenia każdej wpłaty kupującego, w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie na poczet należności z najwcześniejszą datą wymagalności, niezależnie od odmiennych dyspozycji składanych przez Kupującego.

 7. W przypadku zamówienia wyrobu przez Kupującego, a następnie zaniechania odbioru lub jakiegokolwiek innego niewywiązywania się z postanowień umowy – LASERTECHNIKA ma prawo do naliczania kary umownej w
  wysokości równej wartości zamówienia brutto (tj. wraz z wartością podatku od towarów i usług, który byłby
  doliczony gdyby towar został odebrany). W takim wypadku wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego,
  dotyczące tego zamówienia będą zaliczane na poczet ww. kary umownej.

 8. Termin odbioru wykonanego detalu przez LASERTECHNIKA strony ustalają na 7 dni. W przypadku zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw.

 9. W przypadku gdy przez okres 30 dni wykonane detale zgodnie z zamówieniem i specyfikacją przesłaną przez klienta nie zostaną przez niego odebrane, LASERTECHNIKA wprowadza procedurę likwidacji detali (złomowanie, utylizacja itp.), a klient zobowiązany jest do zapłaty za wykonane na zamówienie detale.

 10. Jeżeli rozliczenie zamówienia odbywa się w innej walucie niż złoty polski to jeśli strony nie ustala inaczej to wartości na fakturze ustalone są na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienia faktury.

 11. Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia.

 12. Wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty itp. Udzielane przez Sprzedawcę wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie.

 13. Koszty i sposób dostawy wyrobów do Nabywcy oraz usług dodatkowych są ustalone indywidualnie przy przyjmowaniu zamówienia. W przypadku braku ustaleń przyjmuje się domyślnie, że odbiór towaru następuje w siedzibie firmy LASERTECHNIKA.

 14. Jeżeli nie określono inaczej na piśmie, ryzyko dostawy towaru/ uszkodzenia lub utraty / przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionej do odbioru towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.

 15. Dostawę zrealizowaną w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzonego terminu uważa się za dostarczoną na czas.

 16. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany. Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych Sprzedawcy i nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem palet. Sprzedawca może pobrać kaucję za zwrotne palety w wysokości ustalonej z Kupującym.

 17. Wymogi dotyczące pakowania, zabezpieczania lub oznakowania innego niż standardowe oraz związane z tym koszty winny być uzgodnione pod rygorem nieważności w formie pisemnej nie później niż na etapie
  przyjmowania zamówienia.

V. ZGŁASZANIE REKLAMACJI

 1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.

 2. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych i jakościowym, musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych i jakościowych. Przy rozpatrywaniu reklamacji jakościowych ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.

 3. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest zapewnienie jednoznacznej identyfikowalności wyrobu potwierdzającej jego pochodzenie z LASERTECHNIKA, a także dokładny opis wady / braku oraz przedłożenie dowodów na poparcie faktu zaistnienia wady / braku, w postaci zdjęć cyfrowych lub
  wyników badań / pomiarów, stosownie do zakresu zgłoszenia reklamacyjnego.

 4. Kwestionowany towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji LASERTECHNIKA przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia, tj. przesłania informacji przez Sprzedawcę.

 5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną LASERTECHNIKA może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub wadę usunąć. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.

 6. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub
  odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych.

 7. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towarw sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
  7. a. LASERTECHNIKA jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za towar, jeżeli Kupujący wiedział
  o wadzie w chwili złożenia zamówienia, zawarcia umowy lub odbioru towar, a także w innych sytuacjach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 8. LASERTECHNIKA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru. LASERTECHNIKA nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego.

 9. Zwracany do LASERTECHNIKA wyrób podlega kontroli ilościowej i jakościowej. LASERTECHNIKA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego wyrobu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wyrobu w stopniu większym niż to wynika ze zgłoszenia reklamacyjnego.

 10. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. LASERTECHNIKA zastrzega sobie prawo własności rzeczy sprzedanej do czasu zapłaty całości ceny.

 2. Kupujący zawierając umowę akceptuje OWS i wyraża zgodę nagromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez LASERTECHNIKA w celu wykonania zamówienia jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

  2. a. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami / w szczególności zaś prawo
  do wglądu we własne dane.

 3. W przypadku prawnej nieskuteczności lub nieważności poszczególnych punktów OWS pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony podejmą
  starania w celu uzgodnienia postanowienia skutecznego zastępującego postanowienie nieskuteczne lub
  nieważne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.

 4. Strony poddają stosunek prawny je łączący prawu polskiemu.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się kodeks cywilny.

 6. Jeżeli nastąpi stwierdzenie nieważności poszczególnych postanowień niniejszych warunków, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że strony postanowią inaczej.

 7. Jeżeli z powodu siły wyższej nie będzie możliwe wykonanie przez LASERTECHNIKA zamówienia Nabywcy zgodnie z umową, LASERTECHNIKA jest uprawniony do odroczenia terminu dostawy do czasu ustania działania siły wyższej i jej skutków, a jeśli nie można określić zakończenia powstałych przeszkód wówczas jest uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy bez wynikających z tego dalszych zobowiązań. Odroczenie terminu dostawy oraz częściowe lub całkowite odstąpienie przez LASERTECHNIKA od umowy nie stwarza podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Nabywcę, w tym odszkodowania.

 8. Naruszenie przez LASERTECHNIKA zobowiązań wynikających z umowy z Nabywcą nie uprawnia Nabywcy do odstąpienia od wszystkich umów łączących strony.

 9. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych na warunkach określonych w niniejszych warunkach jest sąd właściwy dla siedziby LASERTECHNIKA.

 10. Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia LASERTECHNIKA o każdorazowej zmianie siedziby, firmy, formy prawnej prowadzonej działalności i adresu do doręczenia korespondencji. Brak zawiadomienia skutkuje że doręczenia dokonywane zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu są uważane za skuteczne.

 11. LASERTECHNIKA jest uprawniony do dokonywania zmian w OWS. Zmiany obowiązują Strony od chwili doręczenia ich Nabywcy w taki sposób, że Nabywca mógł zapoznać się z ich treścią.

Kontakt

Biuro: +48 59 821 15 60

Fax: +48 59 821 15 61

Technolog 1: +48 503 060 071

Technolog 2: +48 519 779 694

Kontakt auf Deutsch mit unserem Außendienstmitarbeiter: +49 163 864 9159

Adres

LASERTECHNIKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Dworcowa 9A
77-141 Borzytuchom

e-mail: biuro@lasertechnika.pl

NIP: 842-171-82-42
Regon: 220630357

Napisz do nas


Przeglądaj